<< Gunwriters      gunwlogo.GIF (2155 bytes)   Linkkisivu >>


Gunwritersin osittainenkin luvaton kopioiminen, tallentaminen, tulostaminen, väärentäminen tai levittäminen on kielletty. Mikäli tällaisia tekijänoikeusrikkomustapauksia ilmenee, kirjoittajat pidättävät itselleen oikeuden laskuttaa tekoon syyllistyneiltä tekijänoikeuskorvauksia 150 000 mk saakka. - GOW:n toimitus.

Tekniikkaa ja historiaa 6.

07.07.2001: Osa 3, Mauserin Käyttöohje-wihkonen. Edelliset:   << Osa 1    << Osa 2

Suomentaja: PTK (2001)

Jatkoa, osa 3:

ITSE-LATAAWA MAUSER-PISTOLI KALIBERISSA 7.63 MM,
eli Käyttöohje-wihkonen wuodelta 1916.


Pidemmälle wiety purkaaminen B.

Laukaisu-koneiston purkaaminen.

24kokoon.jpg (17478 bytes)


1. Warmistus-wipu käännetään asentojensa keski-waiheille. Hanaa wedetään hiukkasen taaksepäin (wire-aseman taakse) jolloin warmistaja taidetaan wetää irrallensa. Painamalla liipasintankoa ylöspäin päästetään hana (PIDÄTELLEN) hitaasti etu-asemaansa.

2. Laukaisu-koneiston rungon säppi wedetään irrallensa.

3. Pidellen koneiston rungon taaempaa päätä rintaa wasten, puristetaan pesu-tangon warren tms. sopiwan paksuisen puikon kyljellä woimallisesti isku-wieteriä kokoon yhdys-koukun pultin (17) koweroa päätä sisään painaen, jolloin yhdys-koukku (18) taidetaan irroittaa alaspäin koneistosta.

4. Isku-wieteri päästetään esiin (PIDÄTELLEN) ja otetaan se ulos pultteinensa.

5. Hanan akselin päästä ulkonewan kaksi-haaraisen wieterin pidempää haaraa (l, oikeanpuoleisessa kuwassa) käännetään waroen ylöspäin, kunnes liipaisin-tanko (13) taidetaan nostaa irralleen. (Käytännössä tipahtaa liipaisintanko usein irralleen omalla painollaan koneistorunkoa käsiteltäessä, jopa liiankin herkästi. Suomentajan kokemusperäinen huomautus).

6. Hanan wire-tuki (14) käännetään ylöspäin, jolloin se taidetaan wetää irrallensa. (Katso oikeanpuol. kuwa).

7. Hanan akseli työnnetään ulos wasemmalta oikealle jollain soweliaalla puikolla.

8. Hana irroitetaan.


Laukaisu-koneiston kokoominen B.

1. Hana asetetaan paikallensa.

2. Hanan akseli työnnetään paikallensa oikealta wasemmalle.

3. Isku-wieteri, ynnä kummanki pultin kera, työnnetään sijallensa.

4. Isku-wieteriä puristetaan, kuten purjettaessa (ks. "Purkaaminen", kohta 3). Yhdys-koukku (18) pujoitetaan sijalleen ala-teitse siten, että sen "sarwet" tulewat kohti pultin (17) etu-päätä ja siwu-tapit (II) asettuwat koneisto-rungon hahloihin, niiden pohjiin asti. Kun yhdys-koukku on sijallansa, woidaan jousen puristaminen lopettaa. (Ks. oikeanpuol. kuwa).

5. Wire-tuki painetaan kääntötappiinsa pysty-asemassansa ja käännetään ala-asemaansa, päin-wastoin kuin purjettaissa.

6. Liipasin-tanko asetetaan sijalleen wire-tuen sywennökseen. Tarwittaissa taiwutetaan kaksi-haaraisen wieterin ylempää (pidempää) haaraa kohti wire-tukea pesu-tangon kärjellä tai ruuwi-meisselillä kunnes liipaisintanko asettuu sijallensa.

7. Hana wiritetään. Warmistaja pujoitetaan sijallensa, asetettuna asentojensa keski-waiheille, wetäen hanaa wielä hieman wire-asemastansa taaksepäin.

8. Koneisto-rungon säppi pujoitetaan sijallensa, kaarewa pää ylöspäin.


Pistolin hoiwaaminen.

Koska sawuttoman ruudin jäännökset saattawat tuottaa ruosteen muodostusta, on piipun rei'än puhdistaminen tarpeen pikaisesti ammunnon jälkeen (silloinki, kun on ammuttu wain yksi laukaus). Usein on tyytyminen siihen, koska lukko ehkäisee piipun puhdistuksen takaa-päin, että suoritetaan puhdistus pesu-tangolla, joka työnnetään sisään piipun suusta. Näiden pika-puhdistusten seuraamuksena saattaa piippuun muodostua nitro-ruutien waikutuksesta lento-ruostetta, joten tarpeen on tilaisuuden tullen jälki-puhdistus "Curolilla" tahi alkalisella kiwäri-oljyllä.

Pitkitetymmän ammunnon jälkeen toimitettakoon "Purkaminen A". Myöski sulku-osat tulee puhdistaa ja woidella. "Pidemmälle wiety purkaminen B" tulee toimittaa wain niissä harwinaisissa tapauksissa, joissa se on aiwan wälttämätöintä, ja wain niihin se rajoitettakoon.

Jos pistolia ei aiota käyttää pidempään aikaan, silloin tulee puhdistuksen olla perin-pohjainen, ja kaikit osat owat paksulti öljyttäwät.Tärkeimpiä numero-tietoja.

Warsinainen pistoli:

Wäljyys (kaliberi)......................7.63 mm
Aseen pituus.............................290 mm
Aseen leweys..............................32 mm
Aseen korkeus............................150 mm
Piipun pituus............................140 mm
Tähtäin-wäli.............................238 mm
Rihlojen luku-määrä........................6
Rihlojen nousu (oikea-kätinen)...........250 mm
Warsinaisen pistolin painawuus
-tyhjiltänsä.............................1150 g
-magasini täytettynä (10 patronaa).......1257 g
Patrona-siteen (kamman) painawuus..........12 g
Patronain luku-määrä magasinissa...........10

Karabini-warustus:

Kotelo-irtoperän pituus..................350 mm
Kotelo-irtoperän painawuus................440 g
Pistolin pituus ynnä irtoperän kera......640 mm
Pistolin painawuus ynnä irtoperän kera...1590 g

2. Ampuma-tarwike:


Patronan pituus...........................35 mm
Patronan painawuus.......................10.7 g
Ammuksen painawuus........................5.5 g
Ruuti-ladinki (Rottweill Pistolen Pulver) 0.5 g

3. Ballistisia tietoja:


Luodin lähtö-nopeus (Vo)................430 m/s
Luodin lähtö-energia (Eo)..............51.8 kgm


Osumien hajoitus 50 metriin
-koro.....................................17 cm
-siwu.....................................14 cm

Osumien hajoitus 100 metriin
-koro.....................................32 cm
-siwu.....................................30 cm

Osumien hajoitus 200 metriin
-koro.....................................67 cm
-siwu.....................................62 cm

Osumien hajoitus 500 metriin
-koro....................................200 cm
-siwu....................................180 cm


Ylin tähtäin-asetus......................1000 m
Suurin ampuma-etäisyys...................1200 m


Läpilyönti-woimuus hawupuuhun
-50 metriin.............................22.8 cm
-200 metriin............................13.8 cm


Laukaus-määrä 30 sekundissa (mukaan lukien magasinin panostamiset patrona-siteistä)
-tähdättyä tulitusta...................30 lauk.
-mekanista pika-tulitusta..............60 lauk.


30osumat.jpg (41350 bytes)Osuma-kuwioita:

Wasemmalla 10 laukausta pää-kuwiotauluun 50 metriin: 6 kuolettawaa osumaa, 2 pahoin haawoittawaa osumaa, 1 hipaisu ja wain 1 ohi-laukaus.

Keskellä 10 laukausta diciplini-tauluun 25 metriin. 4 osumaa mustassa 4 cm:n ympyrässä. Kaikki osumat renkaissa, joiden leweys on 1 cm.

Oikealla 10 x 10 (sata) laukausta kiihkeätä tulta 100 metriin ruudukko-tauluun. Ruudut 5 x 5 cm.


31lapais.jpg (33300 bytes)Luodin läpilyönti-woimuuden osoituksia:

Sawi-harkkoon 10 metriin ammuttu luoti on kahlannut 56 cm:n sywyyteen. Huomaa "haawa-ontelon" laajuus, jonka tuottaa kawitatsioni, waikka luoti ei laajene, ja sen mantteli jää täysin ehyeksi. Tämän tuottaa luodin suuri nopeus.

(Alempi)

Luodin läpilyönti 2 cm:n paksuisiin kuusipuu-lautoihin: 10 peräkkäin asetettua lautaa ja upotus lähes luodin pituus wielä yhdenteen-toista lautaan, elikkä 24 cm 25 metrin etäisyyteen. Huomaa wiiwa-suora luodin kanawa. Tämän tuottawat yhdessä rihlauksen jyrkkyys ja luodin harkittu muotoilu.Suomentajan loppukommentit:

Kankeasta kapitulantti-saksasta sitäkin hirmuisemmaksi muinais-kapitulanttisuomeksi käännetyn ohjevihkosen julkaisuajankohtaa ei ole mainittu, mutta jo etukannen kääntöpuolelta löytyy vuoteen 1916 viittaava johtolanka: Maininta siitä, että "Mauser-pistoliin Kal. 9 mm owat sowellettawissa samat käsittely-ohjeet kuin tähänki aseeseen", ja että 9 mm Mauser-pistooli erottuu 7.63 mm aseesta kahvakuoriin jyrsityistä, punaisiksi värjätyistä kookkaista numeroista "9". Nämä 9 x 19 mm Ukko-Mauserit omaksuttiin puolivirallisesti Saksan armeijan käyttöön, helpottamaan 1. maailmansodan aikaista pistoolipulaa.

Esitevihkosen alkupuolen teksti on kirjoitettu selvästikin 1900-luvun ensi vuosina, ollen monilta osin ylitselyövää "myyntipuhetta"; suunnattua Saksan armeijan asehankkijoille, eikä niinkään siviilihenkilöille, jotka tosin sittemmin muodostivat kautta maailman 7.63 mm Mausereiden ostajakunnan. Poikkeuksina Neuvosto-Venäjä 1920-luvulla sekä sisällissotaa käyvän Kiinan lukuisat yksityisarmeijat 1930-luvulla. Saksa valitsi armeijansa viralliseksi kylkiraudaksi Parabellum P-08:n, ja jo aiemmin laivaston aseeksi P-04:n. Mauser C 96/16 omaksuttiin "pulakorvike-aseeksi", kun työllä ja vaivalla oli saatu kehiteltyä 9 mm Parabellum-patruunaa ampuva variaatio asemallin omaksumisen tinkimättömän ehdon täyttämiseksi: Sota-ajan patruunahuoltoa ei haluttu vaikeuttaa sekoiluija aiheuttavalla kaliberikirjavuudella. (Poikkeus tehtiin sentään 7.65 x 17 mm aseiden suhteen suursodan pitkittyessä).

Vihkosen kuvien painotekniikkakin viittaa 1900-luvun vaihteeseen, tuottaen todennäköisesti vaikeuksia skannattaessa valjuja harmaasävyjä, joten etsiskelemme arkistostamme selkeämpiä viiva- ja väripiirroksia täydennykseksi tarpeen vaatiessa. Tekstin suomennos ei ole - eikä voisikaan olla - täysin sanatarkka. Aitouden tunnun säilyttämiseksi jouduin sepittämään taas melkoisen joukon aseteknisiä uudissanoja, koska arkaaiselle tekniselle saksankieliselle terminologialle ei löydy vastineita koulusanakirjasta. Joitain kapulakielisimpiä ilmaisuja on myöskin lyhennelty tai jätetty kokonaan pois suomennoksesta, pyrkien kuitenkin säilyttämään kielenkäytön "kapulaisuus" siinä määrin, kuin se lukijakuntaa huvittaa ja viihdyttää.

Toivoaksemme edes muutamat Mauser-pistoolin omistajat saavat tästä jutusta hyötytietoakin, esimerkiksi opastuksen aseen "pidemmälle wietyyn purkaamiseen", joka on monille aseenomistajille ennenkokematon suoritus, koska siihen liittyy muutamia pikku niksejä, jotka on vaikeaa hoksata ilman "kirjaviisautta".


c96purku.jpg (20084 bytes)

Mauser C-96/97 alkutekijöissään. GOW:n arkistokuva; illuminaatio by PTK. Ase on "kartiohana-Mauser" (1897 -99), jonka iskuripiikin kiinnitys poikkeaa tavanomaisesta bajunettikiinnityksestä. Colt M 1911- ja FN GP 35- pistooleihin kopioitiin iskurin kiinnityslaatta, joka oli hylätty vanhentuneena Mausereista. Muissakin laukaisukoneiston osissa on eroavuuksia myöhempiin malleihin verraten.

C96halki.jpg (66360 bytes)

Lyhytpiippuinen "rengashana-Mauser" halkileikattuna. Osien numerot eivät täsmää päätekstin osaluetteloon. Tähtäin on vailla matkasäätöä. Aseita valmistettiin v.v. 1899 - 1902. (Kuvalähde: Serija "Strelkovoje Oruzhije 1" = jälkipainos aikakauslehdestä "Tehnica Molodezhi"; CCCP & Venäjä).

schnellc96.jpg (27114 bytes)


7.63 mm Mauser-variaatioiden tarina ei päättynyt 9 mm aseiden omaksumiseen. 1930-luvun sarjatuli-variaatiot pesitettiin 7.63 x 25 mm patruunalle, jonka rekyyli oli helpommin kontrolloitavissa kuin ainakin 9 x 25 mm Export Mauser-patruunan hevospotku. Makasiinin tilalle omaksuttiin useinkin irtolipas; tilavuus jopa 20 patruunaa. (Kuvalähde: Lyn Haywood. Drawing published by a written permission from copyright owner).


2205 MMI; PTMauserin Käyttöohje-wihkonen. Edelliset:   << Osa 1    << Osa 2Aikaisemmat Tekniikkaa ja historiaa:

Talvisotaisia myyttejä ja muistelmia >>
Norsupyssyn kunnostus ja käyttöönotto >>
Mustaruuti tiivistyi "valssin tahdissa" >>
Husovaarnan huoripojat >>
Norsupyssyn ampumatarvikkeet >>
Schouboen pyssyt ja puukeernakuulat >>


Gunwritersin osittainenkin luvaton kopioiminen, tallentaminen, tulostaminen, väärentäminen tai levittäminen on kielletty. Mikäli tällaisia tekijänoikeusrikkomustapauksia ilmenee, kirjoittajat pidättävät itselleen oikeuden laskuttaa tekoon syyllistyneiltä tekijänoikeuskorvauksia 150 000 mk saakka. - GOW:n toimitus.


<< Gunwriters     Linkkisivu >>    gunwlogo.GIF (2155 bytes)

Gunwriters on the Web P.T. Kekkonen