<< Gunwriters      gunwlogo.GIF (2155 bytes)   Linkkisivu >>


Gunwritersin osittainenkin luvaton kopioiminen, tallentaminen, tulostaminen, väärentäminen tai levittäminen on kielletty. Mikäli tällaisia tekijänoikeusrikkomustapauksia ilmenee, kirjoittajat pidättävät itselleen oikeuden laskuttaa tekoon syyllistyneiltä tekijänoikeuskorvauksia 150 000 mk saakka. - GOW:n toimitus.

Tekniikkaa ja historiaa 6.

07.07.2001: Osa 2, Mauserin Käyttöohje-wihkonen. Edellinen: << Osa 1. Lisää:  Osa 3 >>

Suomentaja: PTK (2001)

Jatkoa, osa 2:

ITSE-LATAAWA MAUSER-PISTOLI KALIBERISSA 7.63 MM,
eli Käyttöohje-wihkonen wuodelta 1916.


D. Pistolin panostaminen.


15lataus.jpg (76668 bytes)Magasinin täyttämiseksi patrona-siteellä wedetään hana ensiksi wireeseen ja sitte lukko taka-asemaansa, kunnes se jää lataus-sillan kammitsoimaksi. Patrona-siteen eli "kamman" pää tahi toinen painetaan luistimeen, hylsyjen ulostus-aukon taakse, leikatuiden lowien wäliin, työntäen se niin syvään, että siteen päiden likellä olewa wähäinen kohouma estää sen painumisen pidemmälle. Painamalla sormella (kernaimmin wasemman käden peukalolla) ylimmäistä patronaa likeltä hylsyn perä-päätä, saadaan kaikit patronat magasiniin. Koska lataus-sillassa on wasemmalla ylä-pinnallaan pituus-suuntainen harjanne, järjestäytywät patronat ilman erityistä huomiota kahteen riwiin, wiisi wasemmalle ja wiisi oikealle, ynnä limittäin. Kun nyt patrona-side temmataan pois luistimen lowien wälistä, kiiruhtaa lukko etu-asemaansa, johdattaen ylimmäisen patronan piipun patrona-pesään. Ase on ampuma-walmis heti kun patrona-side on pois wedettynä.


E. Warmistaminen ja warmistajan awaus.

Ase woidaan warmistaa panostettuna tahi panostamattomana, wiritettynä taikka wirittämättömänä. Aseen warmistettu tila huomataan siitä, että warmistaja-wipu ojentuu ylöspäin. Hana wetäytyy tällöin hieman taaksepäin etu-asemastaan. Warmistaja toimii siten, että wiwun (12) keski-waiheilla on akseli, jonka ulommasta päästä on kursottu puoli läpi-mittaa pois. Tämä puoli-pyöreä pää mahtuu kulkemaan hanaan kursotussa kaarewassa juoksu-uurteessa (x), josta poikkeewat warmistus-pykälät. Hanan ollen etummaisessa tahi taa'immaisessa asemassaan, taidetaa warmistaja-wipu kääntää siten, että akselin kursoomaton osa työntyy warmistus-pykälään, ehkäisten hanan liikunnon.

Aseessa, jonka warmistaja on awattuna, kääntyy puoli-pyöreäksi kursottu akselin pää sellaiseen asemaan, että kaarewa uurre hanan wasemmalla siwulla mahtuu kulkemaan akselin pään estämättä, eikä akseli myöskään enään pidättele hanan liikuntoa, noustuansa pois warmistin-pykälästä, jossa se on ollut liikunnon esteenä.16varmis.jpg (90281 bytes)Ylemmässä kuwassamme nähdään wiritetyn pistolin hanan ja warmistajan asennot, aseen ollen warmistettuna ja alemmassa kuwassa hana etu-asemassansa, warmistajan ollessa awattuna.


Opastus pistolin parannetun warmistuksen käyttöön

Niissä 7.63 mm pistoleissa, joitten juoksewa walmistusnumero on 280 000:sta alkaen, on uus-aikainen hana, ynnä parannetun warmistuksen kera. Pistoleista numeroon 27 999 asti huomattakoon, että warmistaja, sitä awattaessa, tulee kääntää alimmaiseen (= taa'immaiseen) asentoonsa. (Muutos tapahtui vuonna 1915. Toimituksen huomautus). Muita muutetun pistolin tunto-merkkejä owat:

- Warmistaja-wiwun knupin pää ei enään ole läpi-porattuna, waan massivinen (umpi-metallinen).
- Hanan taka-päätyyn owat kaiwerretut kirjaimet NS (= Neue Sicherung).

Nämät mainitut pistolit saatetaan warmistaa wain wiritettyinä:
1. Wedä hana taa'immaiseen asemaansa oikealla kädellä, ja
2. samanaikaisesti käännä warmistaja-wipua wasemmalla peukalolla. Wiwun asennot owat päin-wastaiset wanhamalliseen warmistajaan werraten. Warmistus taidetaan poistaa yhtä kättä käyttäen, nostamalla wipu etummaiseen asemaansa. Enään ei taideta salwata hanaa etu-asemaansa, joten warmistuksen awauksen jälkeen on pistoli wireessä ja heti laukaisu-walmiudessa.

("NS"-varmistimella varustetuissa aseissa on inertia-iskuripiikki, joka mahdollistaa aseen kantamisen turvallisesti myös hana alaslaskettuna. Vahinkolaukauksia tosin sattui asetta viritettäessä, kun hana lipsahti peukalon tai kämmensyrjän alta ennen asettumistaan "täyteen weteeseen", koska mekanismissa ei ole puolivire-kynnystä. Muutamia tapaturmia aiheutti myös inertia-nallipiikin korvaaminen vanhanmallisella täys-pitkällä iskurilla, kun ase pudotettiin tai hanaa kolhaistiin takaapäin. Toimituksen huomautus).


F. Pistolin purku ja kokoominen.

Purkaaminen A.

Magasinin osien ulos-ottaminen

1. Purjettawaa pistolia pidellään wasemmassa kädessä, piippu alas-päin. Patronan luodin kärjellä painetaan magasinin pohjan salpa-pulttia sisään-päin, ja työnnetään sillä pohja-laattaa eteenpäin, jolloin laatta irtoo johteistansa, ja lataus-wieteri sekä lataus-silta taidetaan wetää ulos magasinista.18lipas.jpg (42286 bytes)Kahwa-rungon irroitus

2. Hana wiritetään. Pistolia pidellään wasemmalla kädellä, painaen piipun suuta tiukasti pöytää tms. alustaa wasten (jäykkäyhteyden avaamiseksi. Toim. huom). Tämän jälkeen käännetään oikealla kädellä koneisto-rungon säppiä hanan suuntaan, käyttäen apuna patrona-siteen reunaa (pesu-tankoa, tms. saatawilla olewaa wälinettä), ja wasemmalla kädellä wedetään kahwa-runko irti luistimesta.

19luisti.jpg (31257 bytes)
Laukaisu-koneiston rungon irroitus luistimesta

3. Luistinta pidellään ylös-alaisin käännettynä wasemmassa kädessä. Oikean käden peukalolla ja etusormella tartutaan korokkeisiin (W) ja käännetään koneiston runko irti luistimesta.

3b. Samalla tawoin käännetään ja nostetaan irralleen luistimesta myöski kytkin-osanen.


20irroit.jpg (20727 bytes)
Lukon esiin-wetäminen luistimesta.

4. Pesutangon taltta-kärjellä (tai ruuwi-meisselillä) painetaan isku-piikkiä hiukan sisään-päin ja kierretään sitä meisseli-urastaan 1/4-kierros myötä-päiwään. Kun piipunsuu käännetään ylöspäin, tulee isku-piikki yleensä ulos lukosta omalla painollaan. Juohennus-wieterin pidättäjää (4) työnnetään kohti piipun suuta, ja se wedetään esiin luistimen siwulle päin. Juohennus-wieteri autetaan ulos tarwittaissa kapeakärkisellä ruuwi-meisselillä, joski kunnossa olewan pistolin lukosta nousee wieterin pää esiin omalla woimallaan.

(Huom. Jos rekyylijousi on kuoleutunut, jolloin sen pää ei jaksa tulla esiin lukosta, tuottaa ase syöttöhäiriöitä etenkin ennen ensimmäistä laukausta: Lukko ei lähde liikkeelle taka-asemastaan jousivoimalla. Suomentajalla on ollut kaksikin Ukko-Mauseria, joiden latausliikettä piti auttaa potkaisemalla polvella makasiinin pohjaan. Toisen aseen latausliikettä piti avustaa potkulla jokaisen laukauksen jälkeen: Aseen jousenpidättimen lenkki oli murtunut, eikä varaosaa saanut 1970-luvulla mistään. Kummankin aseen rekyylijousi piti rassata ulos jousenpidättimen raosta sisään työnnetyllä meisselinkärjellä. Toimituksen täydennys).


21piikki.jpg (10668 bytes)
Pistolin kokoominen A.

Lukon kokoominen ja sijoitus luistimeen

1. Ensiksi asetetaan juohennus-wieteri lukon sisään, ja lukko työnnetään luistimen sisään (hylsy-kiskuri ylöspäin). Pesutangon tai ruuwi-meisselin kärjellä painetaan wieteriä puserruksiin, kunnes wieterin pidättäjä saadaan työnnetuksi rakoonsa oikealta päin. Pidättäjän siiwekkeen tulee ojentua piipun suuta kohti. Isku-piikki työnnetään lukkoon ja pesutangon tai meisselin kärjellä painetaan piikkiä sisäänpäin, ynnä kierretään sitä 1/4-kierros wasta-päiwään.

(Iskurin toisen bajonetti-kiinnityskorokkeen pää on yleensä pyöristetty, kuten myös lukon peräpään raon toinen pää. Iskuria paikalleen pantaessa on tarkattava, että sitä tarjotaan lukon iskurikanavaan oikein päin. Toim. huom.).


Kytkin-osasen asentaminen.

2. Luistinta pidellään ylös-alaisin (tähtäimet alaspäin). Kytkin-osanen asetetaan sijalleen kynsi aseen suuhunpäin ja kytkentä-harjanteet ylöspäin. Katso kuwaa kohdasta 3b luwusta "Purkaaminen".

Laukaisu-koneiston rungon kytkentä luistimeen.


22kokoon.jpg (13632 bytes)3. Pidellen luistinta ylös-alaisin, asetetaan koneiston runko sijalleen luistimeen. (Katso kuwaa kohdasta 3 luwusta "Purkaaminen"). Pidellen luistinta molemmin käsin, yllä-olewan kuwan mukaisesti, painetaan peukaloilla woimakkaasti koneisto-runko ja luistin wastakkain, kunnes kytkin-osasen kynsi painuu yhdys-koukun otteeseen, kuuluwasti ja tuntuwasti naksahtaen.


Kahwa-rungon ja luistimen yhdistäminen.


23kokoon.jpg (13686 bytes)4. Pidellen kahwa-runkoa kuwan esittämässä asennossa oikealla kädellä, työnnetään luistimen johteet kahwa-rungon kiskoihin, puristaen wasemman käden sormin luistinta ja koneiston runkoa toisiaan wasten. Kun ase on saatettu ko'otuksi, naksahtaa koneisto-rungon säppi ala-asemaansa.


Magasinin sisä-osien paikalleen paneminen.

5. Lataus-silta ohjataan työntymään magasiniin, pitäen waarin, että se menee sisään oikeinpäin. (Magasinin pohjan pyöreä reikä kohti liipaisin-kaarta). Magasinin pohja asetetaan johteisiinsa ja sitä työnnetään taaksepäin, kunnes pohjan säppi-pultti naksahtaa pohjan reikään.

6. Hana päästetään wireestä.


(Toimenpiteet A. kuuluvat normaaleihin asehuollon rutiineihin. Toimenpiteet B. suoritetaan vain pakkotilassa, jos ilmenee selvästikin laukaisukoneiston likaisuudesta johtuvia toimintahäiriöitä. Suositellaan pääsääntöisesti ammattihenkilön tehtäviksi, ellei aseenomistaja ei ole kätevä käsistään. Myöskin teknistä "hoksaavaisuutta" tarvitaan! Toimituksen huomautus).Mauserin Käyttöohje-wihkonen. Edellinen: << Osa 1. Lisää:  Osa 3 >>Aikaisemmat Tekniikkaa ja historiaa:

Talvisotaisia myyttejä ja muistelmia >>
Norsupyssyn kunnostus ja käyttöönotto >>
Mustaruuti tiivistyi "valssin tahdissa" >>
Husovaarnan huoripojat >>
Norsupyssyn ampumatarvikkeet >>
Schouboen pyssyt ja puukeernakuulat >>


Gunwritersin osittainenkin luvaton kopioiminen, tallentaminen, tulostaminen, väärentäminen tai levittäminen on kielletty. Mikäli tällaisia tekijänoikeusrikkomustapauksia ilmenee, kirjoittajat pidättävät itselleen oikeuden laskuttaa tekoon syyllistyneiltä tekijänoikeuskorvauksia 150 000 mk saakka. - GOW:n toimitus.


<< Gunwriters     Linkkisivu >>    gunwlogo.GIF (2155 bytes)

Gunwriters on the Web P.T. Kekkonen