<< Gunwriters      gunwlogo.GIF (2155 bytes)   Linkkisivu >>


Gunwritersin osittainenkin luvaton kopioiminen, tallentaminen, tulostaminen, väärentäminen tai levittäminen on kielletty. Mikäli tällaisia tekijänoikeusrikkomustapauksia ilmenee, kirjoittajat pidättävät itselleen oikeuden laskuttaa tekoon syyllistyneiltä tekijänoikeuskorvauksia 150 000 mk saakka. - GOW:n toimitus.

Tekniikkaa ja historiaa 6.

07.07.2001: Osa 1, Mauserin Käyttöohje-wihkonen. Lisää:  Osa 2 >>  Osa 3 >>

Suomentaja: PTK (2001)

ITSE-LATAAWA MAUSER-PISTOLI KALIBERISSA 7.63 MM,
eli Käyttöohje-wihkonen wuodelta 1916.


Ulos-annettu Leipzigissa F.A. Brockhaus:in painosta-talosta.

00kansi.jpg (20929 bytes)


A. Yleis-tietämystä.

7.63 mm Mauser-pistoli kuuluu niihin itselataawiin aseisiin, joiden piippu luistiminensa ja lukko owat laukeamis-waiheessa kytkettyinä jäykkään yhteyteen, kunnes ne wähäisen ajan kuluttua, peräännyttyänsä, irtaantuwat toisistansa. Salainen Kauppaneuvos, Tohtori ja Inginöri Paul fon Mauser suunnitteli jo wuonna 1896 tämän ENSIMMÄISEN sotatoimi-kelpoisen pistolin, joka kruuti-kaasun ja taka-potkun woimalla toimittaa lataamisen, isku-laitoksen wirityksen, ynnä hylsyn ulostamisen.

(Jokainen valistunut visitoorimme tietänee jo sen, että Mauser C 96- pistoolin suunnittelivat "firaabelitöinä" kolme tehtaan palveluksessa toiminutta veljestä, sukunimiltään Feederle, joista työnjohtaja Fidel Feederle voidaan nimetä aseen varsinaiseksi "lihalliseksi isäksi". Borchard C 93 -pistooli oli myös jo yleisesti tunnettu. Vihjailut muiden asemallien epäkelpoisuuteen, häiriö-alttiuteen ja vajavaiseen turvallisuuteen kohdistuvat erityisesti Parabellum-pistooliin, tosin kilpailijan merkkiä mainitsematta. Toimituksen huomautus).

Heti-kohta sen tosiasian tultua julki, että Oberndoffissa toimiwa pyssy-pajastomme oli kehitellyt tällaisen aseen yleiseen myyntiin, yli 160 tuhatta kappaletta pistoliamme on toimitettu (n. vuoteen 1913 mennessä. Toim. huom.), eikä pelkästänsä Turkin armeijalle, waan myöski Italian laiwasto on asestettuna näillä pistoleillamme, jotka owat läpi-kotaisesti suunniteltuja itse-lataawiksi, ollen parhainta ja uus-aikaisinta järjestelmää. Miksikä tämä 7.63 mm pistoli eroittuu eduksensa muista? Pistolimme on tunnettu mekanisminsa luotettawuudesta, yhtä-lailla kuin ehdottomasta helppo-käyttöisyydestänsä, johon kuuluu myöski suurenmoinen käsittelyn warmuus.

Joitaki numeroita konstruktsionin lujuudesta woimme tehdä tykö: Pistolillamme on ammuttu 2200 laukausta kiihkeätä tulta asetta puhdistamatta, tai sitä edes jäähdyttämättä, minkä jälkeen samainen ase läpikäwi 10 tuhannen laukauksen kestäwyys-kokeilun, jonka aikana ei käynyt ilmi yhtäkään toiminnon häiriötä, tahi pistolin osunnan tarkkuuden wähentyneisyyttä. Myöhemmissä tutkimuksissa ripoiteltiin hienoa santaa aseen lukkokoppaan, ynnä hanan ja lukon wäliin, kuin myöski latausta warten awattuun magasiniin ilman, että pistolin mekanismi olisi tuosta häiriytynyt: Ase toimi moitteettomasti. Tästä on kiittäminen sitä suurta lujuutta, jonka tuottaa, ei wähemmän kuin seitsemän fysikaalisesti eri-laatuisen teräksen käytäntö niissä osissa ja osasissa, missä kutakin lajia tarwitaan.

Kaikellaiset kierre-naulat (pois-lukien kahwakuoria pitelewä) ja ulkonewat sokat puuttuwat. Kaikkinaiset osaset owat kiinnitetyt bajonettiliitoksin taikka muutoin sowitetut wasta-kappaleisiinsa. Tämmöinen yksinkertainen aseen rakennus, jossa jokaisen wähäisenki osasen kehittely on loppuun harkittu muodon ja materialin osalta, ylös-rakentaa pistolin sotatoimi-kelpoisuutta. Aseen helppo-käyttöisyys johtuu sen muotoilusta ja painon jakautumisesta. Pistoli lepää kädessä lewollisesti. Sen paino on kaikkinaisessa sopu-soinnussa niihin waatimuksiin, jotka owat asetetut käsi-tuliaseille.

Warmuus on myöski asetettu käytölle siten, että sillä silmänräpäyksellä, kuin ase laukeaa, owat sen liikkuwat osat kytketyt jäykkään yhteyteen täydellisesti 2.5 mm:iä niiden liikunnon ensi waiheessa, luodin kulkeissa piipussa. Kaikkiansa kulkewat piippu, luistin ja lukko 6 mm:n matkan yhdessä taaksepäin. Hanan isku-wieterin woimuus, yhtyneenä kytkin-osasen kihnutukseen kytkennän alkaessa awautua, tuottaa 14 kilogramman wastus-woiman. Tämän jälkeen wastuswoima heti wähenee, kytkennän auettua täydelleen. Mainitun suuruinen alku-wastustus ehkäisee hylsyjen katkeemisen ja tuottaa se yhdenmukaisen osunnan tarkkuuden.

Mekanismin ainutlajinen ylös-rakennus tuottaa sen, että ase woidaan yhdellä otteella purkaa muutamain sekunttien aikana, ilman erikoisia työkaluja, kolmeen pääosaan. Käsistänsä kömpelöinkin mies kykenee purkaamaan aseen näihin kolmeen osaan puhdistusta warten, mikä riittää tawanomaiseen huoltoon. Wähäisempienkään waan ei merkitykseltään mitätöinten osasten jääminen pois asetta ko'ottaissa ei tuota waaraa aseelle tahi ampujalle, koska pistolia ei woida ko'ota, semminkään laukaista sitä, milloin esim. kytkin-osasen yhdys-koukku puuttuu.

Käytön warmuutta enentää edelleenki se, että pistolin wirittyneisyys on aina nähtäwissä hanan taka-asemasta wire-tukensa warassa, mutta ei yksin siitä, waan myöski siitä, että sulkukappaleen (lukon) taaksepäin wetäminen on huomattawasti waikeutunut. Peukalolla käänneltäwä warmistus-wipu on aina nähtäwissä, ja huonossa walaistuksessa tunnusteltawissa. Nämät owat asetta kannettaissa kaksin-kertaisessa määrin käytettäwissä; kertaalleen päästettäissä hana wireestänsä ja toiseksi kiinni käännettäwän warmistaja-wiwun kautta.

Kun magasinin wiimeinen patrona on tulitettu, silloin jää sulku-kappale (lukko) taaimmaiseen asemaansa. Ampuja on tällöin erehtymättömästi tietoinen, että ase on tyhjäksi ammuttuna. Hän tietää, että magasini on täytettäwä, eikä ole tapahtunut muille itse-lataawille pistoleille niin kowin tawanomaista "lataus-häiriötä". Kymmenellä patronalla panostettawa magasini täytetään patrona-siteestä. Tämän lataus-menettelyn suurenmoinen etuisuus on tunnettu useimpien maitten sotilas-kiwäreistäki.

Patroneitten lukumäärä magasinissa on suurempi kuin yhdessäkään muussa tunnetussa pistoli-konstruktsionissa. Wain itäwaltalaisessa repeeteri-pistolissa M. 7 (Mannlicher M/-06, Toim. huom.) tunnetaan näin suuri patronain lukumäärä; kaikissa muissa se on wähäisempi. Patroneitten kaksiriwi-asettautuminen mahdollistaa näinki suuren määrän ilman, että magasini ulkoneisi liipasimen suoja-kaaren alapuolelle, haitaten täten aseen kätewyyttä käytännössään. Magasinin täyttäminen ei waadi ampujalta erityistä taitoa tahi kätewyyttä. Se tapahtuu nopeasti, mukawasti, yksinkertaisesti ja warmuudella. (Ks. kohta D: Panostaminen).

Luodin nopeus 425 m/s ylittää kaikkien ennen wuotta 1886 käytettyjen jalkawäen kiwärien nopeuslukemat. (Poislukien ainakin suustaladattavat sveitsiläiset "jääkärikiväärit" ja ruotsalainen, myöskin suustaladattava, Wrede-kivääri: Luotinopeus 480 m/s. Toim. huom.). Tähän ei kykene yksikään tähän asti suunniteltu itselataawa pistoli. Waikka luotinopeus onki suuri, minkä suuruuden tuottaa oikeellinen, turwallinen mekanismin hetkitys, on tuntuwa takapotku warsin wähäinen. Taka-iskun energia on 0.26 kilogramma-meteriä, takapotkun nopeudella 2.07 m/s. Se olisi paljonki suurempi, jos systemi olisi jäykkä. (Kuten revolverissa. Toim. huom.).

Pistolimme luodin ylläpito-woimuus täyttää kaikit waatimukset, jotka owat sota-aseille asetetut. Läpilyönti-woimuus mieheen on taattu aina 1000 meteriin asti, ja luoti puhkaisee hewoisen putki-luut tahi litteät luut, ynnä niweleet, 40 - 50 meterin etäisyyteen, kahlaten wielä senki jälkeen hewoisen elin-tärkeisiin sisuksiin saakka. Osunta keskus-hermoston organeihin tuottaa wälittämän kuolon. Osumis-warmuus on täysin yli-wertainen. Tähtäin ulottuu 1000 meteriin saakka. Tälleki tawattomalle etäisyydelle osuwat kaikit laukaukset alalle, korkeudeltansa 5.65 meteriä ja leweydeltänsä 4.15 m.

Osumis-warmuutta taidetaan edelleen parantaa käyttämällä pistolin koteloa sen kahwaan kiinnitettynä peränä. Täten käytettynä korwaa ase hätä-tilassa jopa karabinerin. Tämän kymmenesti laukeawan pistolin tuli-nopeus mekanista kiihkeätä tulitusta on 120 laukaisua minutissa ja tähdättyäki tulitusta aina 60 ampumaan asti minutissa. Magasini taidetaan siis tyhjentää 1½ - 2 sekundin tulituksella.


B. Pistolin osat ja osaset.

09osat.jpg (60607 bytes)

1. Piippu ja luistin (samaa materiaalia)
2. Kytkin-osanen
3. Lukon juohennus-wieteri
4. Juohennus-wieterin pidättäjä
5. Isku-piikki
6. Isku-piikin peruutus-wieteri
7. Hylsyn ulos-kiskuri
8. Lukko
9. Laukaisu-koneiston runko
10. Hana eli lyöppäri
11. Hanan akseli
12. Warmistus-wipu
13. Liipasin-tanko
14. Hanan wire-tuki
15. Isku-wieteri
16. Isku-wieterin pultti
17. Yhdys-koukun pultti
18. Yhdys-koukku
19. Laukaisu-koneiston rungon säppi
20. Kahwa-runko
21. Lataus-silta
22. Lataus-wieteri
23. Magasinin pohja
24. Magasinin pohjan säppi-pultti
25. Liipasin
26. Liipasimen wieteri
27. Kahwa-kuoret (2 kpl)
28. Kahwa-kuorten kiinnitys-kierrenaula
29. Kiinnitys-kierrenaulan (28) mutteri
30. Mutterin (29) alus-laatta
31. Tähtäin-tanko (hahlo)
32. Tähtäimen wieteri
33. Tähtäimen asetin
34. Asettimen (33) wieteri
35. Asettimen (33) säppi-pultti


Kotelo-perän osat ja osaset:

10peraos.jpg (42009 bytes)

36. Perän pidäke-luistin
37. Pidäke-luistimen wieteri
38. Pidäke-luistimen ruuwi-naula
39. Sarana-laatta
40. Kannen wieteri (säppeinensä)
41. Wieterin (40) kierre-naula
42. Kannen laatta
43. Pehmennys-wieteri
44a. Sarana-laatan kierre-naula, lyhyt
44b. Sarana-laatan kierre-naula, pitkä
45. Kierre-naulain (44 a ja b) mutterit (2 kpl)
46a. Puuruuwi-naula, pyörö-päinen
46b. Puuruuwi-naula, tasa-päinen
47. Kotelo-perä
48. Kotelo-perän kansi (perä-laatta)

(Kuvat 47 - 48 ovat eri mittasuhteissa kuin kuvat 36 - 46b. Toimituksen huomautus).


C. Pistolin toiminto-tapa.


11poikkil.jpg (62259 bytes)

Ruuti-kaasun ponne, joka työntää luotia eteenpäin, waikuttaa myöski lukkoon (8), ja sen kautta luistimeen (joka on samaa rautaa piipun kanssa), kytkeytyneenä siihen kytkin-osalla (2). Luistin kulkee täten lukon myötä noin 6 mm:n matkan taaksepäin, kunnes kytkin-osasen noukka (2a) on pudonnut, wiimeistään etu-wiiston pinnan pakoittamana, laukaisu-koneiston rungon (9) wiistoon leikkaukseen.


12luisti.jpg (62296 bytes)Tällöin wapautuu kytkin-osanen (2) isku-wieterin (15) wahwimmasta puserruksesta, joka on siihen kohdistunut yhdys-koukun (18, ei näy kuwissa ) wälityksellä. Samalla kuin kytkin-osanen (2) ja luistin eiwät nyt enään pääse peräytymään, taantuu lukko jäykästä yhteydestä irronneena taka-potkun woimasta taaksepäin. (Lukon perääntymistä auttaa myös piipunreiässä vielä oleva ruutikaasun jäännöspaine. Toimituksen huomautus). Lukko wetää ulos-kiskurinsa (7) kynnellä patrona-pesästä ulos tyhjenneen hylsyn, joka törmää alimmaisella reunallaan tiellään olewaan, laukaisu-koneiston rungosta (9) ulkonewaan hokkiin (b seuraawassa kuwassa), kääntyen irralleen lukon isku-pohjasta ja tullen ulostetuksi ylöspäin.

Lukon taantumisen kestäissä kokoon-pusertuu juohennus-wieteri (3), jonka etu-pää nojaa lukon isku-pohjaan ja perä-pää wieterin-pidättimen lenkkiin joka ympäröi isku-piikkiä, tullen jännitetyksi. Kun takapotkun woimuus on loppuun käytetty, työntää juohennus-wieteri (3) lukon (8) jälleen eteenpäin. Kun lukon isku-pohja kohtaa lataus-sillan (21) työntämistä patroneista ylimmäisen, työntää lukko tämän patronan magasinista sen ohjaus-rampin suuntaamana patrona-pesään. Kun lukon isku-pohja on ulottumassa patrona-pesään, kääntää isku-wieterin (15) kuormittama pultti (17) yhdys-koukun (18) hakasta, ja nämät, nojaten kytkin-osasen kynteen, kääntäwät sitä ylöspäin. Kytkin-osanen kohoo nojaamaan kummallaki harjanteellaan lukon kytkin-uurteisiin. Luistin, siihen kytketyn lukon kera, liikkuu nyt wähäisen matkan (6 mm) etu-asemaansa.

Jäykkä-yhteys on jo muodostunut, ennenkuin piippu on kulkenut ampumawalmius-asemaansa eteen, ja wasta sitte saattaa liipasin-tanko (13) päästä liipasimen (25) ulottuwille. Liipasimen painannan kautta saatetaan kääntää liipasin-tangon wälityksellä hanan wire-tukea (14) laukaisu-asemaansa.24kokoon.jpg (46123 bytes)Wire-tuen hokki (d) wapauttaa tällöin takanaan pidättelemänsä hanan (10) wire-kynnyksen (l). Hana kiiruhtaa nyt isku-wieterin (15) painamana eteenpäin, lyöden isku-piikin (5) perä-päähän ja sytyttäen patronan. Isku-piikin kärki wetäytyy heti-kohta ampuman jälkeen isku-pohjan takana olewan isku-piikin peruutus-wieterin (6) woimasta taaksepäin. Toiminto toistuu täten, kunnes magasinin wiimeinen patrona on ammuttu. Tällöin ehkäisee lataus-sillasta ulkonewa hammas lukon eteenpäin-liikunnon. Kun sulku jää awoimeksi, kertoo se ampujalle epäämättömään tapaan, että magasini on täytettäwä. Wiimeisen patronan ammunnon jälkeen on ase wälittömästi walmis panostettawaksi.

b) Sarja-tulituksen ehkäisy

Sen estämiseksi, että ampuja woisi yhdellä liipasimen puristuksella tulittaa kaikit magasinista löytywät patronat (waan joutuu hän, ennen seuraawaa laukausta, aina löysäämään liipasimen), owat pian liikkuwaisten osien taantumisen aljettua yhdys-koukun pultin (17) haarakkeen taakse painama liipasin-tanko (13) ja liipasin (25) toisistansa erkaantuneet. Kun luistin ja lukko jälleen etenewät, puristaa ampuja edelleen liipaisinta, saamatta kuitenkaan matkaan uutta laukausta, koska liipasin-tanko (13) ei enään nojaa liipasimen ylä-haarakkeeseen. Kun ampuja sitte liipasimen höllentää, kääntyy liipasin-tanko jälleen liipasimen ylä-haarakkeen ulottuwille.Mauserin Käyttöohje-wihkonen. Lisää:  Osa 2 >>Aikaisemmat Tekniikkaa ja historiaa:

Talvisotaisia myyttejä ja muistelmia >>
Norsupyssyn kunnostus ja käyttöönotto >>
Mustaruuti tiivistyi "valssin tahdissa" >>
Husovaarnan huoripojat >>
Norsupyssyn ampumatarvikkeet >>
Schouboen pyssyt ja puukeernakuulat >>Gunwritersin osittainenkin luvaton kopioiminen, tallentaminen, tulostaminen, väärentäminen tai levittäminen on kielletty. Mikäli tällaisia tekijänoikeusrikkomustapauksia ilmenee, kirjoittajat pidättävät itselleen oikeuden laskuttaa tekoon syyllistyneiltä tekijänoikeuskorvauksia 150 000 mk saakka. - GOW:n toimitus.


<< Gunwriters     Linkkisivu >>    gunwlogo.GIF (2155 bytes)

Gunwriters on the Web P.T. Kekkonen